Tre idégenereringsmetoder - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Tre idégenereringsmetoder

En kreativ arbetsmiljö är något som många värderar högt men vad är egentligen kreativitet och vad finns det för verktyg som kan hjälpa till på vägen?

I den här artikeln presenterar Lisa Mellqvist, konsult på Axelent Solutions, tre idégenereringsmetoder, WWWWWH, Brainwriting och 6 thinking hats som är enkla att komma i gång med och kan med fördel användas i ert kommande produktutvecklings-projekt.

Vad är kreativitet?

Kreativitet är något som många associerar med en förmåga att tänka nytt och annorlunda. Inom ett projekt kan det innebära att hitta nya infallsvinklar på gamla problem eller att komma på så många idéer som möjligt inom ett helt nytt område.

 

Människor har lätt för att fastna i invanda beteenden och därför kan olika metoder vara viktiga verktyg för att bryta gamla tankebanor och möjliggöra nya associationer. När man genomför kreativa metoder i grupp är det bra att välja en person som får ansvaret att leda övningen. Den här personen har som uppgift att se till att reglerna följs, uppmuntra och stötta deltagarna, hålla tiden samt bryta sessionen och byta tema eller övning om kreativiteten i gruppen avtar.

WWWH

Innan idégenereringen börjar är det viktigt att förstå, analysera och definiera problemet. WWWWWH står för Who, What, Where, When, Why och How och kan användas som en checklista i de tidigare stadierna av exempelvis en designprocess. Metoden inleds med att du skriver ner det initiala problemet eller uppgiften. Därefter ställer du dig själv eller gruppen följande frågor. Genom att gå igenom svaren får du en snabb överblick över vilka områden som det saknas information inom. Utgå från svaren på frågorna och för att komplettera och skriva om din tidigare beskrivning av problemet.

Who Vem har problemet? Vem är intresserad av att hitta en lösning och vilka är intressenterna?
What Vad är problemet och vad har redan gjorts för att lösa det?
Where Var är problemet och var finns en möjlig lösning?
When När uppstod problemet? När borde det lösas?
Why Varför är det ett problem? Varför finns det ingen lösning?
How Hur uppstod problemet? Hur har intressenterna försökt lösa problemet?

Brainwriting

Metoden är utvecklad av Bernd Rohrbach och kan användas som ett alternativ till traditionell brainstorming.

Metoden genomförs i grupp och inleds med att deltagarna utvecklar en frågeställning som är kopplad till det område som de vill utveckla idéer inom. Varje deltagare får sedan 5 minuter på sig att skriva ned tre idéer på varsin post-it lapp. När tiden är slut skickar deltagarna sina tre lappar vidare till personen till vänster och får sedan 5 minuter på sig att bygga vidare på de tre nya idéerna den har framför sig på tre nya post-it lappar.

Efter ytterligare 5 minuter skickas samtliga lappar vidare ett steg till vänster.

Om en idé är otydlig arbetar deltagarna vidare efter sin tolkning av den. Helst ska deltagarna inte prata med varandra under sessionen.

När lapparna har gått runt ett helt varv har många nya idéer genererats. Idéerna som skapas på det här sättet har hela gruppen bidragit till vilket kan göra det lättare att värdera idéerna utan att kritisera en person i gruppen.

6 Thinking hats

Den här metoden kan användas för att vidareutveckla idéer genom att uppmuntra deltagarna att tänka kring respektive idé utifrån en viss roll som representeras av en hatt. Varje deltagare får endast närma sig problemet från sitt tilldelade perspektiv.

 

Övningen kan även användas för att bjuda in och låta potentiella användare av lösningarna utvärdera dem utifrån de 6 rollerna. Hattarna kan tillverkas av exempelvis färgat papper. När deltagarna valts ut och rollerna delats ut presenteras en av idéerna som ska utvärderas/vidareutvecklas i taget och varje deltagare får därefter tid att uttala sig om respektive idé utifrån sitt perspektiv. Om gruppen består av fler än 6 deltagare kan flera ha samma perspektiv och om det är färre än 6 deltagare kan deltagarna byta hatt för att se till att alla perspektiv representeras. Det kan också vara bra att byta hattar under övningen så att deltagarna får prova de olika rollerna.

Vit hatt

Fokus: Data och fakta.

– Vad vet vi?

– Vad behöver vi ta reda på?

– Hur kan vi få tag i informationen vi behöver?

Svart hatt

Fokus: Potentiella problem, risker, svagheter, faror.

– Vad är problemen?

– Vad kommer inte att fungera?

Röd hatt

Fokus: Känslor, intuition, magkänsla.

– Vad känner vi?

– Vad vill vi?

– Vad tror vi på?

Grön hatt

Fokus: Kreativitet, möjligheter, alternativa lösningar.

– Hur kan vi tänka tvärt om?

– Hur kan vi utveckla lösningen vidare?

Gul hatt

Fokus: Optimism, positivt tänkande, fördelar.

– Vad är bra?

– Vilka fördelar har den här lösningen?

– Hur uppfyller lösningen användarbehoven?

Blå hatt

Fokus: Nästa steg, processen, handlingsplaner

– Vad är vårt syfte?

– Vad är vårt mål?

– Hur kan vi gå vidare med lösningen?

Lycka till med dina framtida innovationsprojekt!

 

Text: Lisa Mellqvist, konsult på Axelent Solutions