Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Erik Svensson – konsult inom teknisk projektledning

Vi har intervjuat Erik Svensson, konsult på Axelent Solutions där han berättar om sitt nuvarande uppdrag inom projektledning, vad som är viktigt i den rollen och vad man kan ta till för strategier inom riskhantering för att hantera och prioritera de risker som kan uppstå under projektets gång.

Erik-Svensson-teknisk-projektledare-axelent-solutions

Intervju Erik, konsult på Axelent Solutions Berätta lite om din utbildning och hur ditt intresse för projektledning tog sin början.

Jag har en utbildning som civilingenjör i industriell produktframtagning. Utbildningen har såklart berört produktframtagning i stor utsträckning, men utöver detta också ett stort fokus på både olika projektlednings och rena ledarskapskurser. Jag har fått en relativt stadig grund i olika metoder för att driva projekt, både mer sekventiella metoder till exempel vattenfallsmetoden samt mer agila arbetssätt. Olika verktyg som diverse riskanalysmetoder, konflikthanteringsmetoder och generella kommunikationsstrategier är också något jag har snappat upp därifrån. Det är väl egentligen härifrån mitt intresse för projektledning kommer.

Vad tycker du är det viktigaste i rollen som projektledare?

Bra kommunikations- och planeringsförmåga. Du behöver vara en stark problemlösare och vara medveten om dina styrkor och svagheter som ledare. Man behöver själv veta hur man fungerar i ett team för att kunna tillgodose behovet för andra i teamet, för att främja samarbetet och kunna hantera konflikter om de uppstår.
När det kommer till att arbeta som teknisk projektledare är det fördelaktigt om man har någon typ av bakgrund inom produktions- och produktutveckling eller relevant tekniskt område, så man har kompetens inom innan man påbörjar sitt uppdrag.

Kundnöjdhet är av största vikt. Hur tycker du man kan säkerställa att man uppfyller projektmålen men också överträffar kundernas förväntningar och bygger långvariga relationer?

Jag skulle säga att det är viktigt att sätta upp bra mål och då är SMARTa mål något man ofta jobbar med. Det handlar om att mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Det ska vara enkelt att mäta målen. Det är viktigt att hantera risker som kan uppstå i projektet för att minimera eller till och med förhindra deras eventuella påverkan på projektresultatet.
Blanda in kunden så tidigt som möjligt i projektet, det är viktigt för att tillgodose kundens krav som kan skifta under projektets gång. Då ger man kunden möjlighet att utvärdera dem delleveranser man har så dem kan validera. Man måste alltid sträva efter ständig förbättring, så man kan maximera kundnyttan.

Riskhantering är en integrerad del av projektledning. Vilka strategier kan man använda för att minska dessa risker?

Det bygger på att man har en riskhanteringsplan så man vet hur man ska hantera och prioritera de risker som uppstår. Det finns många olika typer.
En projektmodifierad FMEA exempelvis – som kan användas för att täcka de flesta risker. Denna skapas förslagsvis tidigt i projektet tillsammans med projektgruppen.
Man skapar en matris där man skriver upp de identifierade riskerna och tilldelar ett numeriskt värde på kanske 1-5 eller 1-10 för sannolikhet på att dem kommer inträffa. Samma procedur utförs för konsekvensernas allvarlighetsgrad samt sannolikheten att man kommer upptäcka att risken har inträffat. Sen multiplicerar man dessa värden för att få fram ett risktal. Man får sätta en gräns för vilket värde som anses acceptabelt och överskrider man detta måste man vidta åtgärder för att minska risktalet.
Efter detta lägger man till en hanteringsåtgärd för de olika riskerna, alltså hur man skall hantera dem för att deras påverkan ska minska samt vem som är ansvarig för att detta. Ansvaret för risken ges till olika personer beroende på deras expertisområde och roll i projektet.
Slutligen kan man också mata in nya sannolikhets- och konsekvens värden för att få fram ett nytt minskat risktal.

Kan du berätta lite om ditt nuvarande uppdrag

Jag har precis påbörjat ett uppdrag som kommersiell projektledare på Axelent AB:s produktavdelning. Här ska jag vara med och driva en rad olika projekt, mestadels inom produktutveckling. Det kommer såklart bli otroligt lärorikt och spännande för mig och jag ser fram emot fortsättningen av detta. För mig känns det såklart också extra bra när min utbildning också har haft ett så stort fokus på produktframtagning.

erik-svensson-konsult-teknisk-projektledning-axelent-solutions